وات:

12

چیپ:

SAN

کلوین:

3000

طول:

-

عرض(برش):

-

ارتفاع:

6/5

قطر:

11

رنگ:

سفید

IP:

-

درجه:

24