وات:

12

چیپ:

PHILIPS

کلوین:

3000

طول:

10

عرض(برش):

3.5

ارتفاع:

14.5

قطر:

5.5

رنگ:

BL

IP:

-

درجه:

24