وات:

M60

چیپ:

E27

کلوین:

-

طول:

35

عرض(برش):

35

ارتفاع:

120

قطر:

0

رنگ:

CH

IP:

-

درجه:

-