وات:

M60

چیپ:

E27

کلوین:

-

طول:

-

عرض(برش):

-

ارتفاع:

120

قطر:

28

رنگ:

SM

IP:

-

درجه:

-