وات:

55

چیپ:

EDISON

کلوین:

3000

طول:

64

عرض(برش):

53

ارتفاع:

55

قطر:

-

رنگ:

PolyC

IP:

-

درجه:

-