وات:

120

چیپ:

EDISON

کلوین:

3000

طول:

-

عرض(برش):

-

ارتفاع:

120

قطر:

88

رنگ:

POLYC

IP:

-

درجه:

-