وات:

40

چیپ:

EP

کلوین:

3000

طول:

40

عرض(برش):

40

ارتفاع:

20,120

قطر:

-

رنگ:

PolyC

IP:

-

درجه:

-