وات:

Max60

چیپ:

3*E27

کلوین:

-

طول:

-

عرض(برش):

22و26و27

ارتفاع:

3 و 120

قطر:

12و 15و 11/5

رنگ:

ُSmokey

IP:

-

درجه:

-