وات:

39

چیپ:

EDISON

کلوین:

3000

طول:

-

عرض(برش):

-

ارتفاع:

5و120

قطر:

57

رنگ:

PolyC

IP:

-

درجه:

-