وات:

max60

چیپ:

E27

کلوین:

-

طول:

-

عرض(برش):

-

ارتفاع:

37و120

قطر:

20/5

رنگ:

WH+BL

IP:

-

درجه:

-