وات:

4و20

چیپ:

EP

کلوین:

3000

طول:

90

عرض(برش):

2

ارتفاع:

8,120

قطر:

-

رنگ:

bronze

IP:

-

درجه:

180