وات:

3

چیپ:

EP

کلوین:

3000

طول:

3

عرض(برش):

3

ارتفاع:

40

قطر:

-

رنگ:

سفید

IP:

-

درجه:

10