وات:

3

چیپ:

EP

کلوین:

3000

طول:

8

عرض(برش):

8

ارتفاع:

3/3

قطر:

3*5

رنگ:

STEEL

IP:

دارد

درجه:

-